02166381195
مدتی میشه که حتی با وجود مسواک زدن بوی دهانم بد است، علت آن چیست؟